5 czerwca br. odbyła się konferencja „Szpitale i ich dostawcy. Jak współpracować dla wspólnego dobra? (Zamówienia publiczne; dozwolone formy współpracy)”, zorganizowana w ramach projektu MedKompas przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED przy współpracy z Polską Federację Szpitali. Partnerem strategicznym wydarzenia była Polska Unia Szpitali Klinicznych.

Kluczowymi tematami poruszanymi w trakcie konferencji była etyczna i efektywna współpraca pomiędzy szpitalami i dostawcami.  Omówiono też obszar pozacenowych kryteriów oceny ofert. W roli prelegentów wystąpili eksperci Izby POLMED, Polskiej Federacji Szpitali, Projektu MedKompas, a także Przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych oraz Kancelarii Fairfield.

Pierwszy panel dotyczył współpracy pomiędzy szpitalami i dostawcami. Uczestnicy debaty omówili kwestie prawa i etyki w różnych obszarach tych kontaktów m.in. w zamówieniach publicznych. Eksperci dyskutowali m. in. na temat dyscypliny komunikacji handlowej, ryzyk korupcyjnych, odpowiedzialności karnej kierownika podmiotu leczniczego i kierownika działu zamówień publicznych. Wskazywano na konieczność wprowadzania rozwiązań gwarantujących transparentność współpracy pomiędzy przedstawicielami systemu ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych.

– Gdy mówimy o procesach zgodności w ochronie zdrowia, nie możemy myśleć tylko o zamówieniach publicznych. Owszem, prawo zamówień publicznych reguluje współpracę z dostawcami, ale nie jest to jedyny obszar, który niesie ryzyka. Ważne jest, żeby placówka medyczna posiadała procedurę antykorupcyjną, kodeks etyki, które nawiązują do uczciwości, transparentności. W procedurach zgodności należy zadbać o należyte interakcje z dostawcami, wypracować w komunikacji z nimi odpowiedni poziom etyczności. Projekt MedKompas daje placówkom medycznym możliwość wdrożenia odpowiedniego systemu zgodności – mówi Anna Różalska, Manager Projektu MedKompas.

W trakcie kolejnego panelu uczestnicy poruszyli tematy związane z jakością i transparentnością
w zamówieniach publicznych. Eksperci omówili m.in. przygotowaną przez Izbę POLMED opracowanie z zakresu propozycji pozacenowych kryteriów oceny ofert. Wskazywano jak z nich  korzystać oraz jak są postrzegane z perspektywy zamawiających tj. szpitali. Uczestnicy podjęli również dyskusję dotyczącą zrównoważonego rozwoju, który niesie za sobą nowe obowiązki dla szpitali z konsekwencją dla dostawców.

– Rynek wyrobów medycznych w Polsce szacujemy na 9 % PKB. Jakość wyrażona w prawie zamówień publicznych stanowi urzeczywistnienie zasady efektywności.  Należy mówić o jakości w zamówieniach publicznych, podkreślać wagę pozacenowych kryteriów oceny, mówić o mechanizmach, które przewiduje nowa ustawa takich jak analiza potrzeb i wymagań, czy możliwość negocjacji w trybie podstawowym poniżej progów unijnych. Po dwóch latach obowiązywania ustawy o zamówieniach publicznych przystępujemy do przeglądu regulacji zawartych w ustawie, pod kątem tego czy spełniły one oczekiwania, czy wymagają modyfikacji. W drugiej połowie roku odbędzie się cykl debat i spotkań z uczestnikami rynku celem weryfikacji 30 miesięcy obowiązywania tej regulacji – mówi Michał Trybusz, Przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych.

Ostatnią kwestią, na którą zwrócili uwagę uczestnicy konferencji były wyzwania regulacyjne w finansowaniu wyrobów medycznych, których w Polsce mamy około 300 000, a ponad 5000 podmiotów oferuje wyroby medyczne w kraju. Omówione zostały modele finansowania wyrobów medycznych w szpitalach, ich wady i zalety. Dyskutowano o różnicach w dostępie do nowych wyrobów medycznych dla szpitali w Polsce i na świecie, i jak pomóc szpitalom wdrażać innowacje. W związku z rozwojem cyfrowych wyrobów medycznych, ich ścieżka finansowania staje się również ważnym elementem w procesach regulacyjnych.

Istotną kwestią z perspektywy kierownictwa placówek są dobre praktyki przy zawieraniu i realizacji kontraktów z NFZ, przy nabywaniu wyrobów medycznych w procedurze zamówień publicznych.