Wdrażając system antykorupcyjny, zapewniają Państwo swojej placówce:

?spełnienie wymogu należytej staranności w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym (wymóg taki jest elementem projektu nowelizacji “Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych”;
?spełnienie wymogu wdrożenia systemu ujawniania nadużyć (do 17.12.2021 obowiązek implementacji wymogów Dyrektywy UE dot. Whistleblowingu);
?mapowanie ryzyka korupcyjnego – w szczególności procedur i stanowisk najbardziej narażonych;
?ograniczenie ryzyka prawnego, związanego z działaniami korupcyjnymi, konfliktami interesów, itp.;
?spełnienie wymogów procesu akredytacji odnośnie do etycznych standardów działalności jednostki leczniczej;
?ograniczenie ryzyka reputacyjnego.

Przebieg wdrożenia:

?szkolenie dla pracowników szpitala z zakresu działań antykorupcyjnych
?diagnoza potrzeb szpitala w zakresie zarządzania ryzykiem; diagnoza obejmuje wywiad z członkami Zarządu w zakresie obowiązujących w szpitalu polityk/procedur/potrzeb oraz ankietę przeprowadzoną wśród pracowników szpitala (ankieta pozwala na określenie świadomości zagrożeń korupcyjnych)
?przegląd przez ekspertów projektu dokumentacji (dot. Kodeksu Etyki, polityki/procedury antykorupcyjnej, procedury zgłaszania nadużyć, procedury zarządzania konfliktem interesów, itp.)
?przygotowanie przez ekspertów propozycji uzupełnień lub zmian (o ile będą konieczne)
?opracowanie przez ekspertów całościowego systemu zarządzania zgodnością (compliance) – dostosowanego do potrzeb i możliwości szpitala
?formalne wdrożenie systemu (po stronie szpitala)
?przeprowadzenie przez ekspertów warsztatu wdrożeniowego dla osób mających zarządzać systemem
?udostępnienie szkolenia on-line dla pracowników szpitala
?przeprowadzenie po wdrożeniu dwóch spotkań kontrolno-ewaluacyjnych (audytów systemu)