PROGRAM

I )  Wprowadzenie

 • Izba POLMED jako reprezentant przemysłu wyrobów medycznych
 • Skąd wynikła potrzeba samoregulacji:
 • Analiza sytuacji w ochronie zdrowia
 • Kodeks Etyki w Biznesie Izby POLMED – założenia i cele
 • Kodeks MedTech Europe a zmiany w Kodeksie Etyki w Biznesie Izby POLMED
 • Od Kodeksu do Kompasu – MedKompas – nowatorska odpowiedź na potrzeby rynku
 • Siemens Integrity Initiative
 • Polityka compliance gwarancją bezpieczeństwa we współpracy sektora prywatnego i publicznego branży medycznej
 • Polityka compliance – cel, funkcjonowanie i wdrażanie
 • Konsekwencje braku polityki compliance

 

II)  Pojęcie odpowiedzialności pracowników ochrony zdrowia. Odpowiedzialność pracowników ochrony zdrowia na gruncie przepisów prawa karnego

 • Prawne pojęcie odpowiedzialności – Pojęcie odpowiedzialności w systemie prawa
 • Odpowiedzialność na gruncie prawa karnego i regulacja karna zawarta w innych ustawach:
 • pojęcie winy
 • wina umyślna i nieumyślna
 • stadialne formy winy (niedbalstwo, brak należytej staranności)
 • podstawowy zakres odpowiedzialności na gruncie przepisów Kodeksu Karnego (łapownictwo czynne i bierne)
 • zakresy odpowiedzialności mogące powstać w wyniku błędu lekarskiego

 

III)  Lekarz a przemysł medyczny. Wybrane etyczne aspekty współpracy

 • Współpraca lekarza z przemysłem w Kodeksie Etyki Lekarskiej
 • obiektywizm decyzji lekarskiej
 • działanie w interesie pacjentów
 • zgłaszanie konfliktu interesów
 • warunki etycznych badań
 • Obszary współpracy lekarza z firmą
 • Oczekiwania lekarzy wobec przedstawicieli firm medycznych
 • przedstawiciel w oczach lekarza
 • firma medyczna w oczach lekarza

 

IV)  Zakres odpowiedzialności pracowników ochrony zdrowia w przepisach prawa cywilnego i norm ustawy o zamówieniach publicznych

 • Odszkodowawcza odpowiedzialność na gruncie prawa cywilnego
 • Indywidualna praktyka lekarska
 • Odpowiedzialność lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę
 • Odpowiedzialność lekarzy kontraktowych
 • Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej i spółki partnerskiej
 • Zakresy odpowiedzialności
 • Odpowiedzialność na gruncie prawa zamówień publicznych
 • Zakres odpowiedzialności członków komisji przetargowej
 • Problematyka specyfiki przetargowej
 • System wyłączeń zawarty w ustawie Prawo zamówień publicznych
 • Pozostałe zakresy odpowiedzialności personelu medycznego (podatkowa, administracyjna itp.)

 

V)  Etyka i odpowiedzialność społeczna

 • Wartości i normy moralne
 • wartości w życiu społecznym;
 • rola zaufania a pozycja autorytetu;
 • utrzymanie wysokich standardów etycznych – zagrożenia;
 • specyfika normy moralnej;
 • problem odpowiedzialności moralnej;
 • Etyka w działaniu
 • konflikty wartości, dylematy etyczne i sposoby ich rozwiązywania;
 • oceny etyczne działań; motywacje i skutki;
 • odpowiedzialność społeczna – rola opinii publicznej;
 • Etyka w instytucji
 • czynniki wpływające na kształtowanie wysokich standardów etycznych;
 • rozwiązania kodeksowe – za i przeciw;
 • pragmatyczny charakter etyki

 

Test końcowy

Przewidywany czas trwania warsztatów: 2,5 godziny

Najbliższe warsztaty

Wyświetl wszystkie